วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและค่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย? ตามโครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก? ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กทางเข้า - ออกสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างทำของจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตขุดดินและถมดิน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างทำของจัดทำป้ายเขตตำบลควบคุมอาคาร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง ของ ศพด.ดอนชมพู ระหว่าง ช่วง กรกฏาคม 2561 ถึง กันยายน 2561 รวมจำนวน 62 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง