วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อตลับหมึกและชุดดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ๓HP๒๒๐V จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๗๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง