วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเกสร ป่องศรี ไปทางศาลาประชาคม ต่อจากถนนเดิม บ้านแสนสุข ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.จากบ้านนางเกสร ผ่านกลาง ไปทางบ่้านนายสนิท สีตากรอน บ่้านแสนสุข ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนนางออม ไปทางตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายรวม หลอดทอง ไปทางหนองบ้านดอนชมพู ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายบุญเลิศ คลอดกลาง ไปทางบ้านสำโรง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านผู้ช่วยสนั่น จงกลกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านจอก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกุศล พลอยกลางไปทางบ้านนายประดิษฐ์ ไทยกลาง บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเภา เขียนโพธิ์ ไปทางเส้นนอก บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางใจ ตุ่นหมื่นไวย์ ไปทางถนนเส้นบ้านเมืองที บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง