วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถบรรทุก ๖ ล้อ ลำเลียงซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำโครงเหล็กสำหรับวางถังขยะชนิดแยกสี จำนวน 2 อัน ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อถังขยะพลาสติกชนิดแยกสี จำนวน ๘ ใบ และถังขยะพลาสติกพร้อมฝาปิด จำนวน ๓๒ ใบ ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง (แผนงานเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ หลัง , ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๑ หลัง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง (แผนงานการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง