วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2562
ซื้อชุด Drum Samsung เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Samsung M๒๘๗๕ FD) เลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควันและทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชาปิดทองลายพิกุล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ระบบดิจิตอล ขนาดความจุ ๒๑ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จาหลังบ้าน อบต.เชิด พวกกลาง ไปทางบ้านนายจิราโชติ พุ่มกลาง บ้านมะระ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านนางเทียน มุ่งเอื้อมกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายชม เสงี่ยมกลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง