วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันรณรงค์โรพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 25 รายการ (กองช่าง กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อปั๊มหอยโข่ง 3HP 380v จำนวน 3 ตัว และปั๊มหอยโข่ง 3HP 220v จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์ Multifunctinon ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (กองกคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง