วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านดอนชมพู-บ้านสีสุก บ้านเมืองที หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านดอนชมพู-บ้านสีสุก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมากำจัดวัชพืชในบึงศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาระบบแสง - เสียง โครงการสืบสานประเภณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลพร้อมสะพาย โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกทางเข้าวัดบ้านส้ม บ้านส้ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการสืบสานประเภณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต่อจากถนนเส้นเดิม ไปทางรอบหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง