วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2567
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ จากบ้านนายศักดิ์ พุฒกลาง ไปทางบ้านนายเชิด ปั่นกลาง บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ จากสามแยกถนนมิตรภาพ (ซุ้มประตู) เข้าไปในบ้านจอก บ้านจอก หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง จระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายจากฝายกระท่อมนายบัว พลอยกลาง ไปทางเขตตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย บ้านส้มหมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทิ้งขยะและสร้างรั้วลวดหนามกั้นทางไปทิ้งขยะโนนป่าช้า บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง