วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อนจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่ดินนางสาวสุปราณี ตีบกลาง ไปทางที่ดิน นายสุเทพ สุคนธพงศ์ บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางสุนทรี รอดกลาง ไปทางบ้านนายสำรวย แดงงูเหลือม บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากหน้าบ้านนางเทียน โปร่งกลาง ไปทางบ้านสระพรวน หน้าวัดป่าศรีถาวร บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายจากวัดขี้เหล็กไปทางบ้านนายจำนงค์ ไทยกลาง บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง