วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2562
ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ๓HP๓๘๐V จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างทำโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้ (ปรับอากาศ) ตามโครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. คุ้มโนนนางออม สายต่อจากบ้านนายถนอม พยัคฆ์จันทร์ไปทางเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านเมืองที หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายพีระ ศรีศศิวงศ์ ไปทางหนองเตียน บ้านดอนรี ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากโนนซาด ไปทางบ่อแดง บ้านแสนสุข ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง