วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรถบบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนกระจกมองข้างรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้ออะไหล่สำหรับรถขุดไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตฆ6381 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองช่าง แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมฝ้าเพดานและโครงหลังคาอาคาร ศพด.อบต.ดอนชมพู (ตามแบบ อบต.ดอนชมพูกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ ศพด.ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง