วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ศพด.อบต.ดอนชมพู ประจำปี 2562 ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ จำนวน 100 วัน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลดอนชมพู ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2561
จัดซื้อปั๊มหอยโข่งและปั๊มคลอรีน
12  ต.ค. 2561
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
11  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ 8 สายจากถนนถอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี
9  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง (อาหารจระเข้) เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง