วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางบ้านนายทศพร คอกกลาง ไปทางบ้านนางชม ล้อมกลาง บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเก็ง อ่วยกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน ๓ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากแยกวัดดอนชมพู ไปทางปั๊มแก๊สสบายดี บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง