วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายลอย จงกลกลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากฝายกระท่อมบัว พลอยกลาง ไปทางเขต อบต.สัมฤทธิ์ บ้านส้ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านเปลาะปลอ ไปทางบ้านส้ม บ้านเปลาะปลอ ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมนึก สำนวนกลาง ไปทางบ้านนายสมาน ้อ้อยกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อสารส้ม จำนวน 36,000 กิโลกรัม และคลอรีนาจำนวน 36 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสม ไกรกลาง ถึงสามแยกบ้านนายคนึง ไทยกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายต่อจากบ้านนางแม้น จองทองหลางไปทางประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง