วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนนางออม ไปทางตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายรวม หลอดทอง ไปทางหนองบ้านดอนชมพู ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายบุญเลิศ คลอดกลาง ไปทางบ้านสำโรง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านผู้ช่วยสนั่น จงกลกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านจอก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกุศล พลอยกลางไปทางบ้านนายประดิษฐ์ ไทยกลาง บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเภา เขียนโพธิ์ ไปทางเส้นนอก บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางใจ ตุ่นหมื่นไวย์ ไปทางถนนเส้นบ้านเมืองที บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุนทร ปั่นกลาง ไปทางสามแยกวัดบ้านมะระ ต่อจากถนนเดิม บ้านมะระ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง