วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) UJHT รสจืด ขนาด 200 ซีซี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40 วัน จำนวนนักเรียน 99 คน รวมจำนวน 3,960 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ประจำปิดภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 40 วัน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลดอนชมพู จำนวน 4 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 540 คน รวมจำนวน 21,600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ TOYOTA ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลสถานีส่งน้ำบ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเกสร ป่องศรี ไปทางศาลาประชาคม ต่อจากถนนเดิม บ้านแสนสุข ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.จากบ้านนางเกสร ผ่านกลาง ไปทางบ่้านนายสนิท สีตากรอน บ่้านแสนสุข ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง