วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2567
จ้างช่วงที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายจำนงค์ ไทยกลาง หน้าโรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี)ไปทางหลังโรงเรียนศรีสุขวิทยา บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายชั้น โปร่งกลาง ไปทางบ้านนายเรศ แก้วด่านกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมหวัง ตลับกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ (ปั๊มแก๊ส สะบายดี) บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาย้ายโรงจอด เพื่อมาติดตั้งบริเวณด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนางคนึง คงนาคา ไปทางถนนมิตรภาพ พร้อมทั้งวาง ห่อระบายน้ำเป็นบางช่วง บ้านศรีสุข หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมพร กลกลาง ไปทางบ้านนางสาวพัชรี กลกลาง บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายหล่ำ จารึกกลาง ไปทางบ้านนายพิณ สื่อกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านส้ม หมู่ ๒ ไปทางบ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกบ้านนายบู่ กำบังกาย ไปทางบ้านนางศรี ทรัพย์มาก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสังคม ไปทางวัดบ้านส้ม บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง