วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ? ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔๐วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ซึ่งใช้ประจำที่กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านนางเกสร ผ่านกลาง ไปทางบ้านนายสนิท สีตากร บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet ๗๑๑๐ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากกระท่อมนายเถลิง พยุงกลาง ไปทาง ตำบลสัมฤทธิ์ บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหน้าอนามัย ไปทางบ้านนางกรองการ รักบุญ บ้านดอนชมพู หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง