วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องสูบน้ำของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ขนาดท่อ ๑๒ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากบ้านนางนิตยา สิงห์ใหม่ ไปทางแยกบ้านนางละอองดาว บ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากสวนนายแจ่ม คบด่านกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคลิลิก/ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อจระเข้ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง