วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทสารส้มและคลอรีน จำนวน ๕ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเช็คระยะและตรวจเช็คช่วงล่างรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๖๓๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) งานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เต๋าแก๊ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อชุด Drum Samsung เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Samsung M๒๘๗๕ FD) เลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง