วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ จำนวน ๔ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
เช่าพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนมและHosting ภายใต้ชื่อ http//www.donchompoo.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (นางสาวนุจรินทร์ เขตกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำยาเคมี สำหรับพ่นหมอกควัน และทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.98-086 สายเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนชมพู กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)