วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2563
จ้างเหมาช่วงที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิโรจน์ สดธัญญาไปทางบ้านเมืองที บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๒๐วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็ค ล้าง ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ ซึ่งใช้ประจำสำนักปลัดและใช้ในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานถนนดินคันทางสายแยกไป รพ.สต.ดอนชมพู ไปทางโนนเสวเรียบเหมืองส่งน้ำไปทางหนองพิมาน บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง