วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
ซื้อชุดลำโพงเอนกประสงค์ (เคลื่อนที่) ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บานเปิด ๔ ชั้น จำนวน ๒ หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับประถมศีกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่วงเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบุญส่ง เนื้อนา ไปทางสามแยกบ้านนายสายชล กลุ่มกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาดท่อ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และกระเป๋า สำหรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง