วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรางระบายน้ำเดิมไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก สายไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสวาท กุลประเสริฐ บ้านจอก หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็กสายสี่แยกกลางหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายบุญ โมรานอก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายสี่แยกกลางหมู่บ้าน บริเวณลานตากข้าวตะวันตก บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางปราณี เขตกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง