วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อถนนเดิมบ้านนางละอองดาว ไปทางสวนนายเมือง แก้วสุข บ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet ๗๑๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๙ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังป้ายโรงเรียนศรีสุขวิทยา ไปทางบ้านนางสุวรรณ์ จูงกลาง บ้านศรีสุข หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๓๘๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมานะ สมตา ไปทางบ้านนางบุญช่วย เพชรวิเศษ บ้านศรีสุข หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางบ้านนายทศพร คอกกลาง ไปทางบ้านนางชม ล้อมกลาง บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเก็ง อ่วยกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง