วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกหน้าบ้านนายจอย ถ้ำกลาง ไปทางบ้านนางสุกัญญา สนิทกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนมิตรภาพ ไปทางบ้านนางสมควร ดอนแสง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหินคลุก สายจากหน้าฝายบึงตลาดเกวียน ไปทางบึงตะกุดเวียน บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกเพื่อการเกษตร รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกเพื่อการเกษตร รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางธูปหอมไปทางเหมืองหน้าวัดบ้านมะระ บ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกเพื่อการเกษตร รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนอนุบาลประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง