วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท คลอรีน จำนวน ๒๔๐ กิโลกรัม (๖ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ตามโครงการกำจัดวัชพืช เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารอำเภอโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง (อาหารจระเข้) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง