วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้ออะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ ๘๕๐๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง