วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุด Drum Samsung) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านนายสมเดช ชอบอยู่กลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบุญเลี้ยง ด่านกลาง (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางโรงเรียนศรีสุขวิทยา บ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถโดยสารโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว และเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางบึงสำโรง เชื่อมต่อระหว่างตำบลบิง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ม.ค. 2563
จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง