วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ (บานทึบ) บานสไลด์ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงมือสำหรับใช้แล้วทิ้ง ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากข้างโรงงานพลาสติกเชื่อมถนนไปทางบ้านเพชร บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อบอร์ดติดประกาศ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ? ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔๐วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง