วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฒ ๖๓๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากและแอลกอฮอล์สเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางฉันทะนา จิตพิมาย ไปทางบ้านนายฉัตร ปั่นกลาง บ้านจอก หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกบ้านนายสุนทร ขวัญกลาง ไปทางแยกประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกบ้านนายวิชิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง ภรรคโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาดท่อ ๘ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๐-๐๐๒๗ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๐-๐๐๒๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อผ้าสาลู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด - ปิด มี ๔ ชั้น จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง