วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ขึ้นไป จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนยางและแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ผษ ๘๕๐๘ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งประชาชนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานที่กักตัวระดับตำบล (Stata Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคในสถานที่กักตัว (Local Quarantine) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรองพร้อมทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๗ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคในสถานที่กักตัว (Lqcal Quarantine) ตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง