วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากศาลตาปู่ไปทางฝายบ้านท่ากระทุ่ม บ้านสระพรวน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๑) สายจากสามแยกบ้านนายบุญเลี้ยง ด่านกลาง ไปทางบ้านนางไข่ ตุ้มทอง บ้านมะระ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๒) สายจากแยกบ้านนายวิชิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง ภรรคโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายแยกบ้านนายกิตติ ตับกลาง ไปทางบ้านนายแป๋ว สมจะบก บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๒) สายจากสามแยกบ้านนายบุญเลี้ยง ด่านกลาง ไปทางบ้านนางไข่ ตุ้มทอง บ้านมะระ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางลงถนนไปทางบ้านนางสอิ้ง วนกลาง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายอดุลย์ ฉนำกลาง ไปทางสามแยกถนนรอบบ้าน (ทุ่งน้อย) บ้านดอนชมพู หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง