วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรางระบายน้ำเดิมไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก สายไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสวาท กุลประเสริฐ บ้านจอก หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็กสายสี่แยกกลางหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายบุญ โมรานอก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายสี่แยกกลางหมู่บ้าน บริเวณลานตากข้าวตะวันตก บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางปราณี เขตกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อชุดลำโพงเอนกประสงค์ (เคลื่อนที่) ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บานเปิด ๔ ชั้น จำนวน ๒ หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง