วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าบ้านนายชั้น โปร่งกลาง ไปทางแยกบึงสำโรง บ้านดอนตะแบงหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้าน (ซอย ๓) บ้านเมืองที หมู่่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จัดเตรียมสนามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จัดเตรียมสนามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง