วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kits (ATK) ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ (รอบที่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสว่นตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.98-030 สายสี่แยกกลางหมู่บ้านมะระ ถึงสายไปทางถนนลาดยางศาลตาปู่ หมู่ที่ 3 บ้านมะระ ตำบลดอนชมพู กว้าง 4 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)