วันที่
ชื่อเรื่อง
12  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากฝายน้ำล้นไปทางปากตกบริเวณวังกะทะ บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอยกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางเภา เขียนโพธิ์ ไปทางเส้นนอก (ต่อจากถนนเดิม) บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ (รอบที่ ๑๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 17) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุกสายจากหน้าศาลตาปู่ บ้านเปลาะปลอ เลียบคลองไปยังถนนบ้านเมืองที-ธารละหลอด บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ (รอบที่ ๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง