วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔)
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุเนตร แย้มกลาง ไปทางถนนเส้นไปโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี บ้านดอนรี หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายจากแยกเข้าวัดขี้เหล็กไปทางแยกถนนลาดยาง บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง