วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๘๒วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
เช่าพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ชื่อhttp//www.donchompoo.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล/ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลดอนชมพูองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบัว หมายใยกลางไปทางสี่แยกบ้านนางแสง พร้อมกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง