วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๐รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๒ บานเปิด และจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)