วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จค่าน้ำประปา ๑๔,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 22) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยลงหินคลุก สายจากบ้านนายวันชัย คำไทย ไปทางบ้านนางสุวรรณา อำภาผล บ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 21) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาดแยกถนนมิตรภาพหน้า รพ.สต.ดอนชมพู เข้าไปในหมู่บ้าน บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง