วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทสารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง