วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องเจียร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อปั๊มดูดโคลน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ (ฝั่งขวา) เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายบ้านดอนชมพู-บ้านสีสุก บ้านเมืองที หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสุทัศน์ ทองบางไปทางบ้านนางเกษร ชำนาญพุดซา บ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงขยายเขตประปาหมู่บ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗ ไปทางบ้านเมืองที หมู่ที่๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสวง เปลี่ยนกลางไปทางบ้านมะระ บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายบ้านโนนนางออมไปทางลำน้ำมูล บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ Milling (กากยาง) เพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนชมพู-บ้านสีสุก รหัสสายทาง นม.๕๒๓๑ ช่วงบ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง