วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
เช่าสถานที่เพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์กักกันโรคท้องถิ่น (Local Quarantine) กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำประปา สำหรับปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ บานทึบ) บานสไลด์ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน ปิด/เปิด) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ขึ้นไป จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง