วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างทำวีดีทัศน์พรีเซ้นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ จำนวน ๑ สถานี สถานีส่งน้ำบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ อาคารโรงกนองน้ำ รหัสครุภัณฑ์ ๑๐๑-๕๐-๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งแบบกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการรื้อถอนห้องน้ำบริเวณข้างโรงจอดรถ ปรับปรุงเป็นศาลาพักผ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง