วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าปกหนังสือข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มหอยโข่ง ๓HP๒๒๐V จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มหอยโข่ง ๓HP๓๘๐V จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำความเย็น) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควัน และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง