วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๓๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนนางปราณีต คูณกลาง ไปทางสวนนายเรศ แก้วด่านกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจสภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะกิึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
พื้นที่ทางอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเนม.go.th ภายใต้ชื่อ http//www.donchompoo.go.th
7  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kits (ATK) และวัสดุการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง