วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2564
เช่าสถานที่ เพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์กักกันโรคท้องถิ่น (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับปิดประกาศประจำหน่วยเลือกตั้งและสำหรับขีดคะแนน โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง