วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสนั่น จงกลกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านจอก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านอาจารย์คะนึง ไทยกลางไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางเกิด สำกลางไปทางบ้านนายประกอบ ตมกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสุนทร ปั่นกลาง ไปทางแยกวัดมะระ บ้านมะระ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภท เครื่องเจาะคอนกรีต (เครื่องคอริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง