วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ HP Officejet ๗๑๑๐ ?จำนวน??๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้งในถังดับเพลิง (ถังแดง) จำนวน ๑๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมารถบรรทุก ๖ ล้อ ลำเลียงขนย้ายดินจากบริเวณลำเชียงไกร ถึงบริเวณบึงหนองนาจุดก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านสระพรวน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
22  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง