วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จากบ้านกำนันโชคชัย ช่อบุญกลาง ไปทางคลองชลประทาน บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากแยกวัดขี้เหล็กไปทางแยกถนนลาดยาง บ้านดอนนรี หมู่ที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากต่อจากถนนเดิมหลังวัดบ้านสระพรวน ไปทางบ้านนายเทียน กำเนิดกลาง บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถบรรทุกหัวลากจูง ขนาด ๒๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อเสื้อกีฬา โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ โนนสูง คัพ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง