วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรองพร้อมทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๗ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคในสถานที่กักตัว (Lqcal Quarantine) ตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้ออะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง