วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2565
ซื้อต้นไม้ (แผนงานการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านนาย โรจนศักดิ์ ปลั่งกลาง บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านผู้ใหญ่นพดล ภูเด่นไสยและหน้าบ้านพักกาสะลอง บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฒ ๖๓๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำอวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มหอยโข่ง ๓HP๒๒๐V จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง