วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน ปิด/เปิด) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ขึ้นไป จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนยางและแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ผษ ๘๕๐๘ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งประชาชนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานที่กักตัวระดับตำบล (Stata Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคในสถานที่กักตัว (Local Quarantine) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง