วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องดับเพลิง เป็นถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางวิภา กุนอก ไปทางบ้านนายสมาน ปุ๊กกลาง บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากศาลตาปู่ไปทางฝายบ้านท่ากระทุ่ม บ้านสระพรวน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๑) สายจากสามแยกบ้านนายบุญเลี้ยง ด่านกลาง ไปทางบ้านนางไข่ ตุ้มทอง บ้านมะระ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง