วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 9632 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางลิ้ม โอ่งกลาง ไปทางถนนคอนกรีตริมบึงศรีสุข บ้านศรีสุข หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากบ้านนางปรีดา ทูลกลาง ไปทางบ้านนายอินทเรศ ทูลกลาง บ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 3853 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID -19 (รอบที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง