วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มหอยโข่ง ๓HP๓๘๐V จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำความเย็น) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควัน และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
เช่าสถานที่เพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์กักกันโรคท้องถิ่น (Local Quarantine) กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำประปา สำหรับปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ บานทึบ) บานสไลด์ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง