วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองส่งน้ำไปทางทำนบพุดซา บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสามแยกโรงงานพาสติกเก่าไปทางถนนมิตรภาพ บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสามแยกโรงงานพลาสติกเก่าไปทางถนนมิตรภาพ บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสามแยกโรงงานพาสติกเก่าไปทางถนนมิตรภาพ บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนา นายเมือง แก้วสุข ไปทางนา นางละม่อม แตงกระโทก บ้านเปละปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากนานางสายทอง สวาสโพธิ์กลาง ไปทางแยกโนนพิมาน บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง