วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายหน่วยเลือกตั้งและป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับปิดประกาศ โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งฯ โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
เช่าสถานที่ เพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์กักกันโรคท้องถิ่น (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับปิดประกาศประจำหน่วยเลือกตั้งและสำหรับขีดคะแนน โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง