วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกประปา ไปทางสี่แยกกลางหมู่บ้านศรีสุข บ้านศรีสุข หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบสระหนองเตียน บ้านดอนรีหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อถังพลาสติกสีดำ ขนาด ๑๒ แกลลอน จำนวน ๔๐ ใบ ตามโครงโคารงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อมขยายท่อส่งน้ำประปา บึงตลาดเกวียน บ้านเปลาะปลอ หมู่ทีี่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ ( รถแบคโฮ ) หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๓๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภันฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง