วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากหน้าโรงเรียนศรีสุขวิทยาไปทางสะพานถนนมิตรภาพ บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ (รอบที่ ๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (แผนงานการเกษตร) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องทำความเย็น (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 23) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จค่าน้ำประปา ๑๔,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 22) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง