วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง พร้อมทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, และหมู่ที่ ๘ องค์การบรหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางละออง ไทยกลางไปทางบ้านนางหริ่ง ไทยกลาง บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลดอนชทพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่สงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖