วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๐รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๒ บานเปิด และจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๓๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง