วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดอนชมพู ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการ (ช่วงที่ ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากคุ้มโนนนางออมไปทางตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
เช่าพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม.go.th ภายใต้ชื่อ httpdonchompoo.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฒ ๖๓๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้าย จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการพ่นควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง