วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2566
ซื้อจอรับภาพชนิตมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว หรือ 72 X 96 นิ้ว หรือ 84 X 84 หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ รอบอาคาร สำนักงานบ่อจระเข้ จัดสวน จัดภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด ทางเกวียนเก่า และหัวนานางทิพย์ ค้ำกลาง บริเวณถนนข้ามเหมือง บ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ จำนวน ๑ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ - พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง