วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2566
จ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ จากสามแยกซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านเปลาะปลอ ไปทางบ้านแสนสุขบ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ไปทางฝายน้ำล้นบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดอนชมพู ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมเดช ชอบอยู่กลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกบ้านนายเจต จุนกลาง ไปทางแยกคุ้มหนองขาม บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสายจากแยกบ้านนายเดชาธร นามไธสง ไปทางบ้านนางช่วย บ่มทองหลาง บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง